Groupon

Beleef jouw stad voor minder geld

Ontdek jou stad elke dag weer
opnieuwen bespaar tot 70%*
Het opgegeven e-mailadres is niet correct, probeer het nog eens!
Ik ben reeds ingeschreven
*voor lokale en landelijke aanbiedingen
x

Contact

Voor (toekomstige) klanten:

Gelieve de FAQ te lezen indien u meer informatie wenst te hebben over de werking van Groupon.

Onze klantendienst is beschikbaar van 9u tot 18u op het nummer +32 2 290 23 92 en op het e-mail adres: support@groupon.be. We zullen ons best doen om u vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Voor onze partners:

Gelieve onze salespersonen te contacteren via het e-mailadres: partner.support@groupon.be of per telefoon op het nummer +32 2 290 23 95, of per fax op nummer +32 2 791 97 13.

Om partner te worden:

Gelieve onze salespersonen te contacteren via het e-mailadres: sales@groupon.be met de volgende gegevens: naam & adres van het bedrijf, beschrijving van uw activiteit en een link van uw website.

Perscontact:

Pieter-Jan Vandepitte - Groupon Belgium
pj.vandepitte@groupon.be

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Algemene voorstelling van het aanbod van Groupon

Groupon BVBA is een vennootschap die, als tussen persoon, gespecialiseerd is in het aanbieden, in verschillende steden gelegen in België, via internet, van diensten en van leveringen van goederen tegen promotietarieven.

Groupon verkoopt op zijn internet site Waardebons ("Waardebons") die de aankoop van goederen of het verwerven van diensten toestaan welke door andere partnerondernemingen ("Partners") tegen een voorkeurstarief en gedurende een in de tijd beperkte periode worden verstrekt.

Groupon treedt slechts op als tussenpersoon en verkoper van Waardebons: zelf verstrekt zij de diensten of de te koop aangeboden producten niet. Deze zijn door de Partners aan de koper geleverd tegen voorwaarden bepaald door deze partners en weergegeven op de Waardebon.

De aanbiedingen van Groupon zijn gebaseerd op het concept van gegroepeerde aankopen en veronderstellen dat een minimum quotum door de koper wordt bereikt, zoals door de Partner bepaald.

De aanbiedingen van Groupon zullen slechts definitief en gevalideerd zijn op het ogenblik waarop het minimumaantal kopers werd bereikt: dit quotum is duidelijk aangegeven op de site van Groupon .

2. Geografisch adres en email van Groupon BVBA

De huidige internet site www.groupon.be en het systeem van verkoop van Waardebons op deze site wordt uitgebaat door :

Groupon BVBA
Postadres: Nieuwe Graanmarkt 22, Brussel 1000
Emailadres: support@groupon.be
BTW-nummer: BE0825606590

3. Aanvaarding van de onderhavige algemene voorwaarden

3.1. De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden beheersen iedere aankoop van Waardebons verricht op de on-line verkoopsite www.groupon.be
3.2. De verkoopaanbiedingen die op deze site worden gemaakt, zijn uitsluitend bestemd voor meerderjarigen (personen van meer dan 18 jaar) die vanuit België een bestelling plaatsen.
3.3. De koper verklaart meerderjarig te zijn, kennis te hebben genomen van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden vooraleer zijn bestelling te hebben geplaatst en, op het ogenblik waarop hij de knop indrukt waardoor hij zijn bestelling plaatst, deze voorwaarden zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard.
3.4. Groupon behoudt zich de mogelijkheid voor haar algemene verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen. De toepasselijke algemene verkoopsvoorwaarden zijn diegene van kracht op het ogenblik van de door de koper geplaatste bestelling.
3.5. De eventuele nietigheid van een beding zal niet leiden tot de nietigheid van de andere algemene verkoopsvoorwaarden, die van toepassing zullen blijven.
3.6. Deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen op ieder ogenblik geraadpleegd, afgedrukt of gedownload worden op de site http://www.groupon.be

4. Bestellingen en validering van het contract

Het plaatsen van de bestelling en de vorming van het contract zullen zich volgens de volgende stappen voltrekken:
1) de koper schrijft zich in op de site en drukt de knop "kopen" in;
2) de koper kiest het aantal Waardebons dat hij bestelt en geeft daarbij zijn adres-, e-mail- en bankgegevens op om voor de waarde van de gekochte Waardebons gedebiteerd te worden;
3) de koper bevestigt zijn akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden van de site en bevestigt zijn akkoord met de bestelling door de knop "kopen" in te drukken;
4) de koper ontvangt onmiddellijk per e-mail de bevestiging van zijn aankoop;
5) zodra het minimumaantal kopers voor de betrokken verkoopsperiode bereikt is, valideert Groupon de verrichting en debiteert zij de koper voor de prijs van de Waardebons;
6) Groupon verzendt zo vlug mogelijk aan de koper de Waardebon(s) die werden besteld en dit door middel van een e-mail in pdf-formaat;
7)De koper moet dan de Waardebon afdrukken en kan in ruil voor deze bon, de dienst of het goed bij de betrokken Partner aankopen.

5. De herroepingstermijn

5.1. De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of het sluiten van de dienstenovereenkomst, het is te zeggen, concreet vanaf de dag volgend op de dag waarop hij per e-mail de bestelde Waardebon ontvangt.

Iedere vraag tot verzaking aan de aankoop moet schriftelijk gericht worden tot
Groupon BVBA
Nieuwe Graanmarkt 22
1000 Brussel
support@groupon.be

Overeenkomstig artikel 47, §4 van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en de consumentenbescherming, beschikt de consument niet over het recht om het herroepingsrecht uit te oefenen en aan de aankoop te verzaken, voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen of dienstenovereenkomsten, waarvan de uitvoering met instemming van de koper begonnen is doordat deze laatste de Waardebon voor het einde van de herroepingstermijn van veertien kalenderdagen aan de Partner overhandigd heeft.

6. Beperkingen met betrekking tot de Waardebons

6.1. Iedere Waardebon wordt slechts voor een beperkte duur aangeboden: na het verstrijken van deze duur vervalt het aanbod van de Waardebon in kwestie en is zijn aankoop niet meer mogelijk.
6.2. Iedere Waardebon moet gedurende de geldigheidsduur, die is aangegeven op de Waardebon, gebruikt worden: na deze geldigheidsdatum, zal de Waardebon door de Partner niet meer aanvaard worden.
6.3. De Waardebons zijn niet op naam, zij dragen een eenvoudig codenummer. Zij kunnen aan derden aangeboden worden en door hen gebruikt worden.
6.4. De koper draagt alleen het risico van verlies of diefstal van de Waardebon die hij gekocht heeft.
6.5. Iedere reproductie van de Waardebon in meerdere exemplaren, iedere wijziging van de Waardebon of wederverkoop ervan is verboden.
6.6. Iedere Waardebon kan slechts één keer gebruikt worden. Indien een Waardebon niet in zijn geheel gebruikt werd, zal geen enkele gedeeltelijke terugbetaling of gedeeltelijke dienst worden toegekend.

7. Prijs en betaling

7.1. De prijs van de Waardebon is diegene die is aangegeven op de website op de datum waarop de bestelling wordt geplaatst.
7.2. Zodra Groupon vaststelt dat het minimumaantal kopers bereikt is, zal de bestelling van Waardebons geacht worden door Groupon aanvaard te zijn en wordt de prijs van de Waardebon opeisbaar.
Indien het minimumaantal kopers niet bereikt is gedurende de verkoopsperiode, vervalt het aanbod en zal de rekening van de koper niet met de prijs van de Waardebon worden gedebiteerd.
7.3. De betaling geschiedt uitsluitend per bankkaart op de beveiligde site van Groupon (door debetkaart of kredietkaart).
Zodra de bestelling aanvaard werd en opeisbaar is geworden, zal de bankrekening van de koper gedebiteerd worden.
7.4. Indien de rekening van de koper niet gedebiteerd kan worden (bij voorbeeld wegens ontoereikendheid van dekking, het bereiken van de limiet van het krediet, onjuist rekeningnummer) behoudt Groupon zich het recht voor, hetzij de uitvoering van de verkoop te eisen door opnieuw de betaling te vragen, hetzij de bestelling te annuleren door eenvoudige email gericht aan de koper.

8. Leveringstermijn van de Waardebon

Zodra Groupon de bestelling zal hebben gevalideerd (het is te zeggen op het ogenblik waarop het minimumaantal kopers bereikt is) en zodra de betaling van de Waardebon door debitering van de rekening van de koper met succes zal zijn uitgevoerd, zal Groupon zo vlug mogelijk de Waardebon per e-mail aan de koper versturen.

9. Garantie en aansprakelijkheid

9.1. Groupon garandeert dat zij het recht heeft de Waardebons te koop aan te bieden en dat de Partner wiens naam wordt vermeld op de Waardebon, tegen de voorwaarden opgegeven op deze Waarbon, in ruil voor deze Waardebon, zal aanvaarden de dienst die op de Waardebon is vermeld te verrichten of het goed dat op de Waardebon is vermeld, te leveren.
9.2. Groupon zal niet aansprakelijk zijn in geval van niet uitvoering of in geval van gebrekkige uitvoering van het contract ten die te wijten is aan hetzij een handeling of verzuim van de koper, hetzij een handeling of verzuim van de Partner voor rekening waarvan Groupon slechts als tussenpersoon is opgetreden.Groupon garandeert derhalve noch de kwaliteit, de zekerheid of de conformiteit van het goed of de dienst die bij de Partner wordt betrokken door middel van de Waardebon: voor alle klachten dienaangaande moet de koper moet zich uitsluitend tot de Partner richten.
9.3. De verantwoordelijkheid van Groupon zal in ieder geval beperkt zijn tot de teruggave van de prijs van de Waardebon en Groupon zal geen enkele verantwoordelijkheid aangaan voor iedere indirecte schade of gevolgschade.

10. Beperking van aansprakelijkheid met betrekking tot de internetsite van Groupon

10.1. Groupon behoudt zich het recht voor de omvang en functionaliteiten van haar internetsite te wijzigen of te beperken of deze site te sluiten.
10.2. Groupon zal alles in het werk stellen om haar internet-dienst zonder verstoring te verzekeren, maar kan niet waarborgen dat haar site zal werken zonder onderbreking of verstoring, rekening houdend met de noodzaak om onderhoudswerken of aanpassingen aan haar website uit te voeren of wegens andere factoren of wegens het optreden van derden. Groupon zal dus in geen geval aansprakelijk zijn in geval van onderbreking of verstoring van de aangeboden dienst, in geval van verlies van gegevens, of het verspreiden van een virus.

11. Intellectuele rechten

Groupon en haar Partners blijven eigenaar van al hun intellectuele rechten (auteursrecht, merkenrecht, tekeningen, modellen, ...) die betrekking hebben op hun diensten of producten of die betrekking hebben op de inhoud van de huidige internetsite met inbegrip van informatie, fotos, videos enz. Iedere reproductie, publicatie, doorsturen aan derden of ieder ander gebruik van de intellectuele eigendom van Groupon of haar Partners is verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Groupon of de betrokken Partner.

12. Persoonsgegevens

12.1. Door de Waardebon op de site van Groupon te kopen, gaat de koper akkoord dat zijn persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer en emailadres) door Groupon bewaard en bewerkt worden.
12.2. Groupon zal deze gegevens uitsluitend gebruiken voor de verwerking van de bestelling van de koper evenals voor het versturen van brieven of e-mails met informatie betreffende de diverse aanbiedingen van Groupon of haar partners.
12.3. Conform de wet beschikt de koper over een recht van toegang, verbetering of schrapping van zijn persoonsgegevens die hem betreffen en die door Groupon worden bewaard: dergelijke verzoeken moeten gericht worden hetzij naar het volgend emailadres support@groupon.be of per brief aan het volgende adres: Graanmarkt 22, 1000 Brussel

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

13.1. Ieder geschil met betrekking tot de bestelling van Waardebons te koop aangeboden door Groupon wordt beheerst door het Belgisch recht.
13.2. In geval van geschil met een koper die voor beroepsdoeleinden Waardebons heeft gekocht zal dit geschil uitsluitend behoren tot de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel.

Privacybeleid

Groupon BVBA is gevestigd in de Nieuwe Graanmarkt 22, 1000 Brussel.
Ingeschreven bij de Berquin notarissen in Brussel onder het bedrijfsnummer: 0825.606.590

De website www.groupon.be is in handen van:
Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG
Georg-Brauchle-Ring 23-25
80992 München (Duitsland)

De klantendienst van Groupon is terug te vinden op het volgende adres:
Groupon BVBA - Klantendienst
ieuwe Graanmarkt 22
1000 Brussel

Voor Groupon is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Groupon zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over de manier waarop Groupon gebruikmaakt van de persoonsgegevens die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen.

Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere websites waarvoor op deze site links worden aangeboden.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Groupon verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens waaronder uw e-mail adres, IP adres, naam, adres en woonplaats voor de volgende doeleinden:
(i) voor het leveren van onze diensten;
(ii) het meten van de belangstelling voor onze diensten en om het gebruikersgemak van de website te bevorderen;
(iii) om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Groupon;
(iv) om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van andere bedrijfsonderdelen van Groupon en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde partners van Groupon.

Uw rechten

Wij kunnen met het oog op bovengenoemde direct marketing doeleinden uw persoonsgegevens aan door ons zorgvuldig geselecteerde partners ter beschikking stellen tenzij u op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, bezwaar maakt tegen de verstrekking van uw gegevens aan (of gebruik voor rekening van) derden. Indien u als bezoeker van een website van Groupon besluit uw gegevens via Groupon aan derden te verstrekken, dan is Groupon op generlei wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met deze gegevens omgaat.

Verder kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam en adres aan de helpdesk op: support@groupon.be

Beveiliging gegevens

Groupon maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.
br />

Bezoekgegevens

Op de websites van Groupon worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is onder meer om de inrichting van een website te verbeteren, zodat Groupon haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Gebruik van cookies

Groupon maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van 'cookies'. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. U heeft de mogelijkheid om de cookies te weigeren door de desbetreffende webbrowser instelling aan te passen.

Wijzigingen

Groupon behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacyverklaring worden hier gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring.